Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dorems/domains/dorems.pl/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dorems/domains/dorems.pl/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest DOREMS Grażyna Wojewodzic z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 4, 63-000 Środa Wlkp. tel. 607-059-290 e-mail: biuro@dorems.pl .

1. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania konkretnej umowy objętej zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO, a nadto w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/najmie/wynajmie nieruchomości na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO,

 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży/kupna/najmu/wynajmu nieruchomości na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO,

 • zawarcia i wykonania umowy na roboty budowlane

 • obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy, e-mail),

 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Klientem umową lub umową pośrednictwa na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO,

 • prowadzenia analiz statystycznych,

 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,

 • prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez BEWE Nieruchomości samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO,

 • realizacji postanowień zawartych w ramach sprzedaży reklamy (m.in. banerowej, mailingu),

 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,

 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Danych nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

2. Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administrator będzie od momentu wniesienia sprzeciwu przetwarzać tych danych osobowych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia roszczeń wynikłych z zawartych umów.

4. Dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie pracownikom Firmy, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania oraz podmiotom współpracującym z Firmą DOREMS.

5. Zgodnie z RODO, przysługuje prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d) przenoszenia danych

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

6. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może być przyczyną odmowy zawarcia umowy z Firmą DOREMS Grażyna Wojewodzic.

7. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany a dane nie są profilowane.

8. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.